top of page

VÅRA PROJEKT

IMG_0423.jpg

UTBYGGNAD TUNNELBANA BLÅ LINJE

Tunnelbanans blå linje byggs ut från Akalla till Barkarby. 
Entreprenaden består av servicetunnlar, tvärtunnlar, enkel och dubbelspårstunnlar. Projektet innefattar också två nya tunnelbanestationer med fyra nya uppgångar med plattformar, biljetthallar, luft- och brandgasschakt.

I entreprenaden ingår även projektering och uppförande av betongkonstruktioner ovan och under jord samt olika tillfälliga geotekniska konstruktioner.

lovo-flygbild.jpg

LOVÖ VATTENVERK

Entreprenaden vid Lovö Vattenverk innefattar schakt och markarbeten, betonggjutningar, spont och pålning. Utöver detta ska de byggas tre byggnader i betong. Dessa tre nya teknikbyggnader är avsedda för att bli nya ställverk på verket.

IMG_8682.jpg

GETINGMIDJAN

Entreprenaden omfattar upprustning av en 2 km lång järnvägssträcka samt utbyte av broar och upprustning av tunnlar.

Fem järnvägsbroar och två gångbroar samt både Riddarholmstunneln på 120 meter och Södertunneln på 600 meter kommer att renoveras. Projektet är beläget i hjärtat av Stockholm och passerar genom Riddarholmen.

20191003_085829[22083].jpg

JÄRFÄLLA KOMMUN

Vatten- och trycksatt spillvattenledning ska dras mellan St. Eriks väg i Stäket och Ängsjö friluftsgård, via Uddnäs och Lund.

Hela systemet kommer att vara uppbyggt med LTA- anläggningar samt två större pumpstationer (en i Ängsjö och en mellanpumpsstation i Lund).


Totalt cirka tio (10) km ledning och 50 LTA-anläggningar, utöver de två (2) större pumpstationerna.

Skärmklipp.png

MÄLARPROJEKTET

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra såväl sjösäkerhet som tillgänglighet i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping.

Åtgärderna medför en högre säkerhetsnivå och möjliggör för större fartygsstorlekar att trafikera Mälaren. Hela entreprenaden är 3 km lång.

Projektet omfattar nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs hela kanalen inklusive krönbalk, ledverk, dykdalber, stödkonstruktioner för schakter, väntlägen, gångvägar mm.


En viktig given förutsättning för anläggningsarbetena är att fartygstrafiken ska kunna fortgå parallellt med arbetena under hela byggtiden.

p2[3130].jpg

HSB BRF PUMPEN KALLHÄLLSCENTRUM

Kallhällscentrum är ett område där det pågår stor upprustning av infrastrukturen och nyproduktion av bostäder. Man har bland annat renoverat torget, ny pendeltågsstation, nytt kulturhus och ett antal nya bostäder.​

I samband med nybyggnationen av HSB:s bostadsprojekt Brf Pumpen så fick vår kund i uppdrag att göra finplaneringen i närområdet till fastigheten.

Detta innefattade anläggning av nya parkeringsytor, nya gångbanor, planteringsytor, upprustning av befintliga gångbanor med ny beläggning och kantsten samt justering och ny beläggning på befintlig infart och vändplan.

Utöver detta så ska det byggas ett nytt p-garage och för att kunna genomföra detta så lades en större vattenledning om.

bild1.PNG

NS20 SPÅRTUNNEL VÄRTABANAN

Projektet omfattar en 750 m lång järnvägstunnel som ligger parallellt med E4/E20 norr om Vasastaden. Överdäckningen av Värtabanan ingår i vidareutvecklingen av Hagastaden med 6000 nya lägenheter och beräknas generera 14.000 nya jobb i området t.o.m. 2025 med en totalinvestering på cirka 80 miljarder kronor. 


Teknik och geologi: Det läggs mycket vikt på betongkvaliteten som kräver omfattande kylning och värmning samt en speciell blandning av betong med tillsatt brandfiber. 3D designat armeringskorgsystem används istället för traditionell armering för att sänka kapaciteten till de kalkylerade 2,2tim/ton. På grund av den höga lastnedtagningen från ovan planerad bebyggelse, gjuts först en blinding på berg med längsgående glidyta. 


Genomförande: Genom användandet av tunnelvagn, korgsystem och

andra tidsoptimerande åtgärder ges möjlighet att följa den strikta tidsplanen och omsättningshastigheten på nära ¼ miljard kronor på ett år. 

index.jpg

SLÄTTÖ NYPRODUKTION

Produktionschef åt Consto

Norrboda och Brunna Park i Kungsängen är ett område i stark tillväxt med nära till natur.

Det har redan producerats hyreslägenheter, villor, parhus och radhus och tillsammans med Slättös planerade hyresrätter kommer det att knyta ihop Brunna med resten av Kungsängen. Handelsplatsen intill kommer att skapa ytterligare liv och rörelse till omgivningen

the-underground-tunnel-PCLBLDF.jpg

ANBUDSSTÖD
TBM TUNNEL

Arbetar med ett europeiskt företag
Målet är att få in detta företag i den svenska marknaden.
För närvarande finns vi som stöd i anbudsskedet för den andra  tunneln i svensk historia som skall utföras med en tunnelborrmaskin(TBM).

IMG_2556[22079].jpg

PROFI FASTIGHETER AB

Entreprenaden omfattar mark- och anläggningsarbeten. Norrvikenleden / Stockholmsvägen byggs om på en sträcka av 350 meter i både Sollentuna kommun och Upplands Väsby kommun.


En cirkulationsplats byggs och gång- och cykelväg intill cirkulationen byggs om. Åtgärder för dagvattenhantering utförs med fördröjningsmagasin och svackdike i mitten av Stockholmsvägen på en sträcka av 120 meter. Spontarbeten utförs vid magasin.


Belysnings arbeten utförs utefter Stockholmsvägen och gång- och cykelbanan.

bottom of page